Statut udruge

Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine”, broj 76/93, 11/94 i 38/09) te članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) na skupštini održanoj 22. ožujka 2022. godine u Rovinju donosi:

STATUT

UDRUGE TEHNIČKE KULTURE – SOCIETÀ DI CULTURA TECNICA

GALILEO GALILEI Rovinj – Rovigno

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište i područje na kojem udruga djeluje, zastupanje, ciljevi, zadaci te djelatnosti i način djelovanja kojima se ciljevi postižu, ostvarivanje javnosti rada udruge, izgledu pečata udruge, području djelovanja sukladno ciljevima, članstvo i članarina, te prava, obveze, odgovornosti i stegovna odgovornost članova udruge, unutarnje ustrojstvo udruge, upravljanje udrugom (tijela, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova), izboru i opozivu likvidatora udruge, imovina udruge, način njezinog stjecanja i raspolaganje s možebitnom dobiti, prestanak rada udruge te postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja važna za rad udruge, odnosno opća pravila kojima se članovi dragovoljno podvrgavaju poradi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva te svojih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 2.

Udruga tehničke kulture – Società di cultura tecnica “Galileo Galilei” Rovinj –Rovigno (u daljnjem tekstu: Udruga ) je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe u tehničkoj kulturi.

Djelatnost udruge čine promidžba i razvitak konstruktorstva i tehničkog stvaralaštva, inventivnog rada, informatike i računalstva, modelarstva, maketarstva, robotike, ekologije-zaštite čovjekovog okoliša i prirodnih i kulturnih vrijednosti i pedagogije tehničke kulture, te zaštita i promicanje interesa i uvjerenja članova u tim područjima i od značenja je za razvitak i promicanje tehničke kulture.

Članak 3.

Udruga je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga koji vodi Ured državne uprave u Istarskoj županiji.

Članak 4.

Puni naziv udruge pod kojim djeluje glasi:

Udruga tehničke kulture – Società di cultura tecnica  “ Galileo Galilei“ Rovinj – Rovigno

Skraćeni naziv udruge glasi:  UTK – SCT GG

Sjedište udruge je u Rovinju, Carduccijeva 13.

Udruga djeluje na području Istarske županije.

Udruga ima svoj pečat.

Pečat udruge je pravokutnog oblika veličine 5 x 2 cm u kojem su, po duljoj stranici pravokutnika, upisana četiri retka teksta, i to:

prvi redak       UDRUGA TEHNIČKE KULTURE-

drugi redak     SOCIETÀ DI CULTURA TECNICA

treći red                  “GALILEO GALILEI”

četvrti redak         ROVINJ – ROVIGNO

Članak 5.

Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik udruge.

Članak 6.

Udruga se dragovoljno učlanjuje u udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnostima udruge i ako to pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom.

Odluku o članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o istupanju iz članstva, odnosno razdruživanju, donosi Skupština udruge .

II. CILJEVI, ZADACI, DJELATNOSTI I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE SUKLADNO CILJEVIMA

Članak 7.

Temeljni ciljevi udruge jesu:

– zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i prava čovjeka na razvitak osobnosti,

– razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito odgoja, obrazovanja i osposobljavanja za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivnog rada i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća,

– razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te zaštita vlastitih interesa i zastupanje i zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela,

– obuhvat što većeg broja građana, posebice djece i mladeži, podukom iz znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, tehničkog odgoja i obrazovanja, te omogućivanjem stvaralačkog rada odnosno izražavanja i potvrđivanja sposobnosti, znanja i vještina,

– populariziranje dostignuća i stvaralaca i zalaganje za razvoj, širenje i primjenu znanstvenih i tehničkih postignuća po mjeri zakona održivog razvitka i čovjeka dostojnog života, a poglavito promidžba postignuća udruge i hrvatskih stvaralaca pedagoga tehničke kulture, konstruktorstva, inovatora, informatičara, modelara, maketara, robotičara, ekologa i natjecatelja.

– unapređivanje stručnog rada i promidžba istraživanja (znanstvenih, tehničkih i dr.) i novina (inovacija) u odgoju i obrazovanju,

– njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti odgajateljskog rada, pedagoškog pristupa, inventivnog ponašanja, natjecateljskog pristupa, humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, etničkoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazorima,

– poticanje domoljublja kod članova, pogotovo kod mladeži, te zaštita Republike Hrvatske,

– sudjelovanje u humanitarnim akcijama i pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i drugim nesrećama.

Članak 8.

Ciljeve iz članka 7. ovog Statuta udruga ostvaruje aktivnostima, poslovima i djelatnostima kojima se podiže razina i unapređuje tehnička kultura kao dio opće kulture, odnosno obnašanjem sljedećih zadaća:

– stvaranjem i unapređenjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovog bavljenja konstruktorstvom, inovacijama, informatikom, modelarstvom, maketarstvom, robotikom, ekologijom i pedagogijom tehničke kulture iz kreativnih i rekreativnih pobuda u dokolici,

– školovanjem i osposobljavanjem članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanje i potvrđivanje njihovih stvaralačkih sklonosti i sposobnosti u svrhu primjene i korištenja sveukupnog potencijala znanstveno-tehničkih dostignuća, te zaštite i unapređivanja životnog i radnog okoliša,

– poticanjem, usklađivanjem, promicanjem i unapređivanjem sveukupnih aktivnosti članova u konstruktorstvu, inovatorstvu, informatici, modelarstvu, maketarstvu, robotici, ekologiji i pedagogiji tehničke kulture kako bi učinkovitije zadovoljavali svoje osobne i zajedničke (privatne) i javne potrebe u tehničkoj kulturi,

– izvođenjem izvanškolskih i sudjelovanjem u izvannastavnim programima tehničkog, tehnološkog i informatičkog odgoja i obrazovanja mladeži, a osobito darovite i hendikepirane djece, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja dokolice, stjecanja znanstvenog pristupa stvarnosti, razvijanja sposobnosti, uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru tehničkih i istraživačkih zanimanja,

– popularizacijom znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, mogućnosti prosudbe, širenju i primjeni tih postignuća od što većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži, i njihovom poticanju za bavljenje tehničkim sadržajima,

– izvođenjem oblika znanstvenog, tehničkog i informatičkog opismenjivanja građana, poglavito ciljanih programa tehničkog obrazovanja i osposobljavanja radno aktivnog pučanstva u svrhu razvijanja radnih sposobnosti, stvaralačkog ponašanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije i učinkovitog korištenja tehničko-tehnoloških dostignuća u procesu rada i svagdašnjem životu, a time promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada, te podizanju kakvoće života i boljitku pojedinca, obitelji, tvrtke i čitave zemlje,

– održavanjem natjecanja, susreta, izložbi, stručnih ekskurzija i sličnih priredbi te sudjelovanjem na sličnim manifestacijama drugih udruga, saveza i zajednica,

– izdavačkom djelatnošću,

– nabavkom opreme i održavanjem objekata čiji je udruga vlasnik ili korisnik,

– suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima,

– poticanjem i pomaganjem osnivanja novih udruga tehničke kulture,

– aktivnostima i osposobljavanjem članova za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine,

– obavljanjem drugih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je tehnička kultura.

Članak 9.

Udruga može, radi ostvarivanja ovim Statutom utvrđenih ciljeva i zadaća, te radi pribavljanja sredstava za pripremu i provedbu programa rada i potpunijeg korištenja raspoloživih tehničkih sredstava i mogućnosti kojima ostvaruje svoje ciljeve, neposredno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture obavljati društvene i druge negospodarske aktivnosti u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

Udruga je neprofitna pravna osoba i ako obavljanjem djelatnosti ostvari dobit, dobit se koristi isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni člancima 7. i 8. ovoga Statuta.

III. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 10.

Djelovanje udruge i rad svih njezinih tijela su javni i utemeljeni na demokratskim načelima.

Javnost rada udruge osigurava javnim karakterom (otvorenošću) sjednica svojih tijela, obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja, časopisa i biltena, izvještavanjem o svom djelovanju i radu svojih tijela onih saveza i zajednica tehničke kulture u koje je udružena, Hrvatske zajednice tehničke kulture – poglavito pružanjem podataka za evidencije u sklopu informacijskog sustava tehničke kulture od interesa za Republiku Hrvatsku, te izvještavanjem državnih organa.

Članak 11.

Udruga svoje članove o svom djelovanju i o radu svojih tijela izvješćuje pisanim izvještajima o značajnim događajima, na zasjedanju Skupštine, neposrednim priopćavanjem, omogućivanjem uvida u izvještaje i zapisnike sjednica tijela udruge, Internetskom stranicom udruge, odgovorima na njihove upite, putem biltena, časopisa, sredstava javnog priopćavanja ili na drugi pogodan način.

Članak 12.

Javnost se sa sjednica tijela udruge može isključiti samo u slučaju vođenja stegovnog postupka protiv člana udruge zbog najteže povrede interesa i ugleda udruge i njezinih članova, zbog teške povrede javnog morala i zbog djelovanja protivnog Ustavu Republike Hrvatske, u slučaju razmatranja planova i programa udruge čijim bi se javnim obznanjivanjem mogli ugroziti interesi obrane i sigurnosti Republike Hrvatske, te u slučaju kada to zatraži nadležni državni organ, nadležno državno odvjetništvo ili sud.

Odluka o isključivanju javnosti, osim u slučaju razmatranja pitanja važnih za obranu i sigurnost Republike Hrvatske i kada to izričito zatraži nadležni državni organ, nadležno državno odvjetništvo ili sud, ne odnosi se na predstavnike zajednice i saveza udruga u koje je udruga udružena.

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE, ODGOVORNOSTI I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 13.

Članom udruge može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, postati svaki državljanin Republike Hrvatske.

Strani državljanin može postati članom udruge ako mu je odobreno trajno nastanjenje ili izdana poslovna viza ili boravi na produženom boravku duže od jedne godine u Republici Hrvatskoj i ako država čiji je državljanin to dopušta građanima Republike Hrvatske.

Osobe iz stavka 1. i 2. mogu postati članom udruge ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koje iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđene za pojedine kategorije članova, te da im sudskom odlukom nije izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja.

Članak 14.

Član udruge može imati sljedeći status:

1. Redoviti član,

2. Nominalni član,

3. Počasni član.

Redovitim članom može postati svaki poslovno sposoban građanin iz članka 13. ovog Statuta, pod uvjetom da ga predlože najmanje dva punopravna člana udruge i da se s tim složi Izvršni odbor.

Nominalnim članom može postati svaka osoba mlađa od 18 godina, kao i svaka fizička osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka.

Počasnim (zaslužnim) članom može biti proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva udruge, te razvoj pedagogije tehničke kulture. Počasnog člana proglašava Skupština udruge temeljem njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora. Status počasnog člana ne može se izgubiti.

Članak 15.

Osoba koja želi postati članom udruge podnosi:

– vlastoručno potpisanu pristupnicu,

– dvije fotografije veličine 3×3,5 cm,

– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice).

Članak 16.

Članom udruge postaje se upisom u Matičnu knjigu (Popis članova) i Spomenicu udruge , koje vodi tajnik udruge.

Članak 17.

Članovima udruge izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

Članak 18.

Svi članovi plaćaju članarinu prema Pravilniku o članarini koji donosi Izvršni odbor.

Izvršni odbor određuje iznos članarine za svaku godinu.

Članak 19.

Prava, obveze i odgovornosti članova jesu:

-bavljenje konstruktorstvom i tehničkim stvaralaštvom, inventivnim radom, informatikom, modelarstvom, maketarstvom, robotikom, ekologijom i pedagogijom tehničke kulture koristeći imovinu i stručnu pomoć udruge a u skladu s odlukama upravnih tijela udruge,

– sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva udruge,

– skrb o razvitku udruge,

– dobivanje informacija o radu udruge,

– iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada udruge,

– stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,

– pridržavanje Statuta i drugih akata udruge , te kodeksa i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i ponašanja u konstruktorstvu i tehničkom stvaralaštvu, inventivnom radu, informatici, modelarstvu, maketarstvu, ekologiji, robotici i pedagogiji tehničke kulture,

– izvršavanje odluka upravnih tijela udruge i preuzetih obveza,

– čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa udruge,

– plaćanje članarine,

– čuvanje imovine udruge.

Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju udrugom, te birati i biti biran u tijela udruge.

Članak 20.

Članstvo u udruzi prestaje:

– dragovoljnim istupom,

– brisanjem,

– isključenjem.

Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pismenom izjavom člana.

Brisanjem članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine do kraja prvog tromjesečja u godini, uslijed smrti i u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

Isključenjem članstvo prestaje izricanjem takve mjere od Suda časti, i to u sljedećim slučajevima:

– ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,

– ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu udruge ,

– ako član teže povrijedi interese i ugled članova udruge,

– ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja.

Članak 21.

Član udruge koji postupi suprotno odredbama ovog Statuta ili odlukama tijela udruge i time nanese štetu interesima udruge, odnosno naruši njen ugled, koji povrijedi ugled i interese drugih članova, te koji neopravdano ne izvrši svoje članske obveze odlukom Suda časti može biti kažnjen pismenom opomenom, zabranom rada u udruzi na određeno vrijeme i privremenim isključenjem iz članstva, a na prijedlog Suda časti suspendiran sa dužnosti u udruzi.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

– Zajedničke odredbe

Članak 22.

Tijela upravljanja i nadzora udruge jesu:

1. Skupština,

2. Izvršni odbor,

3. Nadzorni odbor,

4. Sud časti

1. Skupština udruge

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom.

Skupštinu tvore redoviti članovi udruge.

Pravo glasa prilikom donošenja odluka na skupštini imaju samo redoviti članovi, temeljem kojih se određuje kvorum za  donošenje odluka.

Skupštini mogu nazočiti i nominalni i počasni članovi, bez pravo glasa prilikom donošenja odluka.

Udrugom upravljaju redoviti članovi neposrednim osobnim izjašnjavanjem.

Članak 24.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, a izborno zasjedanje održava se svake četvrte godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik udruge kada to prosudi potrebnim ili na temelju zaključka Izvršnog odbora.

Poziv za Skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Poziv i materijali za sjednicu dostavljaju se članovima Skupštine najmanje 14 dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati (izvanrednu) sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova udruge ili Nadzorni odbor udruge. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata Predsjedniku udruge, Skupštinu može sazvati bilo koji član udruge.

Članak 25.

Skupštinom predsjedava predsjednik udruge, a u njegovoj odsutnosti Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom.

Izbornu skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika biraju nazočni članovi.

Predloženike za članove tijela upravljanja ističe radno predsjedništvo.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani udruge.

Članak 26.

Zasjedanje Skupštine je javno i u radu mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici zajednica i saveza tehničke kulture, državnih tijela, jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave na čijem području udruga djeluje, te poduzeća, ustanova i drugih organizacija, te podupirući i počasni članovi udruge.

Predstavnike organizacija i tijela iz stavka 1. ovoga članka na sjednicu poziva predsjednik udruge.

Članak 27.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Skupštine.

Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština se odgađa za pola sata.

Ako ni nakon toga nema kvoruma, Skupština se odgađa na rok od 8 dana.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine, i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 28.

Skupština udruge:

– donosi, mijenja i dopunjuje Statut, te druge akte utvrđene Statutom,

– utvrđuje politiku razvitka udruge,

– donosi i mijenja Program rada,

– donosi financijski plan i završni račun,

– donosi druge akte utvrđene Statutom i odluke važne za rad udruge,

– razmatra i usvaja izvještaje o radu udruge, predsjednika i njenih tijela,

– bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika udruge,

– bira i razrješuje dužnosti članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti,

– osniva i imenuje odbore i slična radna tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadaće,

– odlučuje o članstvu udruge u savezima i zajednicama tehničke kulture, te u drugim udrugama,

– odlučuje o žalbama članova protiv odluka Suda časti,

– proglašava počasne članove udruge ,

– odlučuje o prestanku postojanja i rada udruge natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Skupštine,

– obavlja i druge poslove iz svog djelokruga određene zakonom i Statutom.

2. Izvršni odbor

Članak 29.

Izvršni odbor udruge je operativno skupno (kolegijalno) tijelo, koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

Članak 30.

Izvršni odbor tvori tri člana: predsjednik i dva člana.

Članovi Izvršnog odbora biraju se na prijedlog predsjednika udruge, na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 31.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Predsjednik udruge saziva sjednice i rukovodi radom Izvršnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik udruge.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje kad je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik, a supotpisuju ga nazočni članovi Izvršnog odbora .

Zaključci se stavljaju na oglasnu ploču i šalju svim članovima Izvršnog i Nadzornog odbora.

Članak 32.

Izvršni odbor:

– ustrojava i vodi rad, djelovanje i poslovanje udruge između sjednica Skupštine,

– skrbi o izvršenju Programa rada i provedbi odluka Skupštine udruge,

– ustrojava tečajeve, natjecanja, izložbe i druge aktivnosti, te odlučuje o sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama,

– utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata, te Programa rada što ih donosi Skupština,

– upravlja imovinom udruge , utvrđuje prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,

– imenuje i razrješuje tajnika udruge,

– priprema materijale i podnosi izvještaje o radu Skupštini udruge,

– bira i opoziva predstavnike udruge u tijelima saveza i zajednica udruga tehničke kulture i drugih udruga,

– razmatra rad predstavnika u zajednicama i savezima tehničke kulture i drugim udrugama,

– odlučuje o visini upisnine i članarine, te o visini nagrada i naknada,

– odlučuje o sudjelovanju na natjecanjima i priredbama i određuje predstavnika udruge,

– donosi akte koji nisu u nadležnosti Skupštine,

– djeluje kao savjetodavno tijelo predsjednika udruge ,

– predlaže počasne članove udruge ,

– imenuje radna tijela prema potrebi i određuje im zadatke,

– donosi odluku o računopolagaču,

– rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava Skupštinu na njenoj prvoj idućoj sjednici,

– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima udruge ili koje mu povjeri Skupština.

Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

Članak 33.

Članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za njegov rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Izvršnog odbora, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini i Izvršnom odboru.

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako smatra da su povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nisu izvršili odluke Skupštine, ako je time udruzi nanesena značajnija šteta.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik udruge, Nadzorni odbor ili najmanje pet članova Skupštine.

U slučaju opoziva ili ostavke predsjednika udruge, ostavku podnose svi članovi Izvršnog odbora.

Pojedinom članu Izvršnog odbora automatski prestaje dužnost ako izgubi svojstvo člana udruge.

3. Nadzorni odbor

Članak 34.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad, poslovanje i raspolaganje imovinom udruge i utvrđuje da li su u skladu sa zakonom, Statutom i aktima udruge.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor izvještava Izvršni odbor, Skupštinu i tijelo čiji je rad nadziran.

Članak 35.

Nadzorni odbor tvore tri člana, koje bira Skupština iz reda redovitih članova udruge . Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Izvršnog odbora.

4. Sud časti

Članak 36.

Članovi udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom, drugim aktima, kodeksom i pravilima (pisanim i uobičajenim).

Sporove među članovima rješava, te stegovni postupak zbog povreda iz stavka 1. ovog članka i povreda imena i ugleda udruge provodi Sud časti, sastavljen od tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Suda časti jest četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Članovi Suda časti biraju se iz reda najistaknutijih redovitih članova udruge i ne mogu biti članovi tijela upravljanja udrugom.

Opoziv članova Suda časti obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga navedenih za članove drugih tijela udruge.

Članak 37.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik udruge , Izvršni odbor i najmanje jedna desetina članova Skupštine. Stegovni postupak na vlastiti poticaj može pokrenuti Sud časti. Zahtjev iznimno može podnijeti i Nadzorni odbor, ako se radi o kršenju materijalnih prava i oštećivanju imovine udruge.

U svom radu Sud časti se vodi načelima pravednosti i nastoji da se svi sporovi riješe, a odluke donosi većinom glasova.

Sud časti izriče i stegovne mjere, a to su: opomena, zabranom rada u udruzi na određeno vrijeme, privremeno isključenje iz članstva i trajno isključene iz članstva.

Zabrana rada u udruzi može se donijeti u trajanju najdulje od šest mjeseci, a privremeno isključenje može trajati najviše jednu godinu.

Sud časti je vlastan predložiti i suspenziju sa dužnosti u udruzi.

Sud časti svoje odluke donosi u pismenom obliku i o svom radu i odlukama izvješćuje Skupštinu i Izvršni odbor. Odluke Suda časti se objavljuju na oglasnoj ploči udruge.

Članak 38.

Protiv odluke Suda časti članovi imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Skupštini i to najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana dostave odluke Suda časti.

Žalba ne odgađa izvršenje odluke.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 60 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

5. Predsjednik udruge

Članak 39.

Predsjednik udruge dragovoljna je funkcija na koju može biti izabran samo državljanin Republike Hrvatske i redoviti član udruge Predsjednik udruge je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Za predsjednika udruge može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje pet (5) članova Skupštine, a izabran je predloženik kojega podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine.

Mandat predsjednika udruge traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik udruge odgovoran je za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

Članak 40.

Predsjednik udruge:

– predstavlja i zastupa udrugu,

– pokreće i rukovodi radom udruge,

– saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,

– usklađuje rad Izvršnog odbora i skrbi se o provođenju odluka i akata Skupštine i Izvršnog odbora,

– pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora,

– brine se o upoznavanju javnosti s radom udruge (kluba-društva) i njezinih tijela,

– vodi posebnu skrb o imovini udruge i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana udruge,

– izvještava o svom radu Izvršni odbor i Skupštinu udruge,

– daje prijedloge Sudu časti i Nadzornom odboru,

– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i koje mu povjeri Skupština.

Predsjednik se brine da rad udruge bude u skladu sa zakonom, ciljevima i politikom tehničke kulture. Za svoj rad odgovoran je Skupštini.

Članak 41.

Predsjednika udruge u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u svim poslovima zamjenjuje član Izvršnog odbora kojega on ovlasti, a u predstavljanju udruge prema trećim osobama tajnik ili druga osoba koju on ovlasti.

6. Tajnik udruge

Članak 42.

Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik udruge poslove obavlja dragovoljno, a za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

Članak 43.

Tajnik udruge je organizator rada i poslovanja udruge, a posebno:

– skrbi o uvjetima rada i djelovanja,

– vodi Matičnu knjigu (Popis članova) i Spomenicu udruge i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,

– obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela udruge,

– priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad udruge,

– brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela udruge,

– vodi zapisnike i pismohranu udruge,

– brine o ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza udruge,

– zajedno s predsjednikom organizira suradnju udruge i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,

– brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju udruge,

– udrugu zastupaju predsjednik i tajnik udruge,

– pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti,

– obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog odbora ili predsjednika udruge.

7. Radna tijela

Članak 44.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka Skupština ili Izvršni odbor može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadatke imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

Predsjedniku udruge i Izvršnom odboru neposredno pomažu stručni timovi za organizaciju rada članova udruge, za obrazovne programe namijenjene mladeži i građanima – korisnicima, za manifestacije i za marketing i financiranje. Rad voditelja timova između dva zasjedanja usklađuje predsjednik udruge, a voditelji za svoj rad odgovaraju Izvršnom odboru.

8. Likvidator udruge

Članak 45.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština udruge

VI. IMOVINA UDRUGE I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 46.

Imovinu udruge čine:

1. novčana sredstva, koja je udruga stekla

– uplatom članarine,

– dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama,

– radom članova,

– obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti,

– dotacijama iz proračuna općina, gradova i županija, te fondova i transfera;

2. pokretne stvari,

3. nekretnine, te

4. imovinska prava.

Članak 47.

Udruga stječe imovinu, odnosno ostvaruje sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka od:

– članarine,

– prihoda od vlastite djelatnosti,

– dobrovoljnih priloga, darova i donacija,

– sponzorstva,

– dotacija iz proračuna općine, grada ili županije za program javnih potreba u tehničkoj kulturi,

– drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 48.

Za svoje obveze udruga odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 49.

Udruga može stjecati nekretnine i pokretne stvari. Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Izvršni odbor.

Članak 50.

Izvršni odbor određuje osobe ovlaštene za financijsko poslovanje.

VII. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 51.

Stručno-administrativne poslove za udrugu obavlja tajnik udruge .

Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u okviru udruge, Izvršni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom o djelu ili autorskim ugovorom.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovaraju predsjednik ili tajnik udruge u skladu s financijskim planom.

VIII. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 52.

Udruga dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvoju udruge.

Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

IX. PRESTANAK UDRUGE

Članak 53.

Udruga prestaje s radom u slučajevima propisanim zakonom ako to odluči Skupština dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

X. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 54.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Izvršni odbor, Predsjednik, Nadzorni odbor i pet članova udruge.

Nacrt priprema Izvršni odbor i dostavlja članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i primjedaba, s time da u roku od 15 dana po prijamu Nacrta obavijeste Izvršni odbor o primjedbama i mišljenjima. Temeljem dospjelih primjedbi i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog statuta.

Članak 55.

Statut donosi Skupština većinom glasova svih članova.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku predviđenim za njihovo donošenje.

Članak 56.

Pravo tumačenja ovoga Statuta ima Skupština udruge, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor.

Pravo tumačenja drugih akata ima Izvršni odbor udruge.

Članak 57.

Statut i drugi akti obvezno se objavljuju na oglasnoj ploči udruge.

XI. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članka 58.

Sve međusobne sporove i sukobe proizašle iz članstva u UDRUZI i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja UDRUGE, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz Izvršni odbor kao miritelja.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja, a primjenjuje se danom upisa udruge u Registar udruga.

U Rovinju, 21. ožujka  2022. godine.

                                                                                              Predsjednik Udruge:

                                                                                               Gordan Sinđić, prof.